top of page

ตารางสอบห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ

  1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สามารถพิมพ์ออกจากระบบหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หากรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบไม่ชัดเจนหรือไม่ได้แนบรูปถ่ายไว้ ให้ติดรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1.5 นิ้ว ให้เรียบร้อย

  2. บัตรประจำประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรใดๆที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายนักเรียนในเอกสารชัดเจน

  3. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ ลงชื่อนักเรียนและผู้ปกครอง หากรูปถ่ายในใบสมัครไม่ชัดเจนหรือไม่ได้แนบรูปถ่ายไว้ ให้ติดรูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1.5 นิ้ว ให้เรียบร้อย

ดู 18 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ตามที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุงกำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ในการสมัครต้องแนบไฟล์เอก

bottom of page